Det viktige miljøet

Aktiviteter i inn- og utlandNational and International Activities

Det internasjonale miljøet innen kreftgenomikk er godt og fremoverlent. NCGC har et fruktbart samarbeide med organisasjoner og institusjoner over hele verden.The international cancer genomics field is considered highly competent and advancing rapidly. NCGC have fruitful collaborations with organisations and institutions world wide.

England og Frankrike er foregangsland innen kreftgenomikk og steder hvor gentesting av pasienter foregår i stor skala. I USA har de store kreftsentrene vært med lenge. Her representert ved MD Anderson Cancer Center.

Prosjekter

Pasientnært i USA"Close to the patient" in US

The Center for Translational and Public Health Genomics (CTPHG), ved MD Anderson Cancer Center, ble startet for å møte kreftutfordringen på en bedre måte. Programmet er utviklet for å dekke alle kreftfaser i populasjonen; risikogrupper for kreft, kreftpasienter og kreftoverlevere. The Center for Translational and Public Health Genomics (CTPHG), at MD Anderson Cancer Center, was created in order to overcome some of the challenges with cancer treatment. The program has been designed to cover all types and grades of cancers the occur in the general population. The program includes all types of cancer patients; high-risk patients as well as cancer survivors.

Gå til prosjektets hjemmeside

Forskning ved Universitetet i OxfordResearch at the Univeristy of Oxford

Professor Bass Hassan er frontfigur i det engelske miljøet innen persontilpasset kreftmedisin. Hassan holdt et foredrag på konferansen om kreftgenomikk på Losby gård i mars 2014. Her snakket han om individtilpasset behandling i praksis. Han viste til fordeler og ulemper med denne type metode, og helseøkonomiske betraktninger om kreftbehandling. Professor Bass Hassan is a front figure within Personalized Cancer Medicine in England. Hassan held a talk at the Cancer Genomics Conference at Losby in march 2014, on the topic "personalized medicine in practise". Benefits and drawbacks were discussed, including the effects on economics.

Gå til prosjektets hjemmeside

Molekylær testing av befolkningen i Frankrike Europe Does It Better: Molecular Testing across a National Health Care System—The French Example

Franske National Cancer Institute (Inca) og det franske Helsedepartementet har satt opp et nasjonalt nettverk av 28 regionale molekylær genetikksentre. Selektive molekylærtester utføres og er gratis for pasientene. Et program har også blitt iverksatt for å jobbe med lansering av nye målrettede terapier og for å akselerere tilgangen til nye legemidler og eksperimentelle behandlingsformer. Initiativet har vært i drift i fem år, og har så lang vært vellykket. Det jobbes med rask implementering av molekylære tester for nye kreft biomarkører. The French National Cancer Institute (Inca) and the French Health Department have established a national network of 28 regional Molecular Genetics Centers. Selected molecular tests are performed free of charge for the patient. In addition, a program has been set in place with the aim to launch the use of new targeted therapies and to accelerate access to new drugs and the use of experimental treatments. The initiative has been running for 5 years, and so far appears to be a success. Rapid implementation of molecular testing using new biomarkers is another key focus ongoing.

Gå til prosjektets hjemmeside

Genomstudier i Australia

The Kinghorn Cancer Institute i Sydney har igangsatt store studier der arvestoffet i friske og syke individer sekvesneres, for å finne nye mekanismer for sykdomsutvikling og kreftrisiko. NCGC/NoSarC samarbeider med dem.

Gå til prosjektets hjemmeside

International Cancer Genome ConsortiumInternational Cancer Genome Consortium

ICGCs jobber mot å få en omfattende beskrivelse av genomiske, transkriptomisk og epigenetiske endringer i 50 forskjellige typer kreftsvulster og / eller undergrupper som er av klinisk og samfunnsmessig betydning over hele verden.ICGCs aims to describe in detail the genomic, transcriptomic and epigenetic changes in the 50 different cancer types and/or subtypes, which are considered the most clinically and publicly relevant through out the world.

Gå til prosjektets hjemmeside

Nasjonal KreftsatsingNasjonal Kreftsatsing

Et nasjonalt nettverk av forskere og klinikere som jobber med forskning og klinikk innen kreftgenomikk. Målet er å få på plass en bedre kreftbehandling så snart som mulig. Ved å bringe sammen klinikere , forskere og beslutningstagere fra helseforvaltningen og politikken ser vi nærmere på de utfordringene vi står ovenfor . Vi trenger å implementere nye strategier i diagnostikk og behandling av våre pasienter . Dette må gjøres systematisk og baseres på forskning. Nasjonal Kreftsatsing er vedtatt av Nasjonal Samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG), og pågår i perioden 2012 – 2016. This is a national network including researchers and clinicians, working within cancer genomics. The over all aim is to improve cancer treatment as quickly as possible. Bringing clinicians, researchers and the decission-makers within Public Health and Politics together, it becomes possible to more clearly see the challenges we are facing. We need to implement new strategies within diagnostics and patient treatment. The changes should be based on research findings and must be performed in a systematic manner. Nasjonal Kreftsatsing is approved by Nasjonal Samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG) for the period 2012 – 2016.

Gå til prosjektets hjemmeside
NCGC Intranett