Helseøkonomi

Helseøkonomi

Helseøkonomi handler om begrensede ressurser i helsevesenet, slik at man oppnår både rettferdig fordeling og mest mulig helse.

Vår forskning knyttet til kreftgenomikk har som mål å svare på to viktige forskningsspørsmål:

1) Er individtilpasset kreftbehandling basert på genetisk undersøkelser kostnadseffektiv etter norske retningslinjer?

2) Hvordan vurderer samfunnet nytten man får fra individtilpasset behandling basert på genetiske undersøkelser i forhold til andre typer diagnostikk og behandling innenfor kreft?

Prosjektgruppen består av forskere fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO, og forskningsgrupper for translasjonell kreftgenomikk og kreftbehandling på OUS.

Gruppen arbeider nå med en helseøkonomisk modell for langt fremskredet lungekreft (stadium IIIb/IV adenokarsinom). Dette er et område hvor mutasjonstesting og individtilpasset behandling basert på mutasjonsstatus allerede er aktuelt i Norge.

Modellen skal baseres på norsk klinisk hverdag. I dag testes det vanligvis først på en mutasjon (EGFR+) og deretter på andre mutasjoner om testen på EGFR er negativ. Med en nyere metode er det mulig å teste på flere mutasjoner samtidig for å kunne gi pasienter og leger svar tidligere i diagnostikkfasen. Dette vil kunne spare tid og eventuelt kostnader. Modellen gir muligheten til å vurdere både kostnader og konsekvenser for pasienter tilknyttet de forskjellige metoder som brukes i Norge.

I den neste del av prosjektet vil vi undersøke befolkningens preferanser knyttet til kreftgenomikk og individtilpasset behandling, slik at man kan vurdere hvordan slike tiltak verdsettes i forhold til andre typer helseforbedringer.