Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Forskerne som gjør det mulig

– samarbeid på tvers

 

NCGC tar for seg mange kreftformer og forskningsgruppene presentert her har jobbet med forskning på kreftformen i mange år.

Bjørn Tore Gjertsen

Professor Bjørn Tore Gjertsen leder utprøvingsenheten ved Haukeland universitetssykehus, der han også har en forskningsgruppe som spesialiserer seg på leukemi.

Harald Holte og Erlend Smeland

Lymfomgruppen på OUS – Radiumhospitalet ved Harald Holte er tverrfaglig, og har partnere både på klinikken og forskningsinstituttet. Postdoktorstipendiat Jillian Wise er ansatt på prosjektet.

Eivind Hovig

Professor Eivind Hovig leder NCGCs bioinformatikkaktivitet, og har sin egen forskningsgruppe som fokuserer på melanom. Deltakerne i NCGCs bioinformatikkgruppe er postdoc Sigve Nakken, PhD-student Daniel Vodák og programmerer Ghislain Fournous.

Ivar Sønbø Kristiansen

Professor Ivar Sønbø Kristiansen leder NCGCs prosjekt for helseøkonomi, der vi beregner kost og nytte ved innføring av genombasert diagnostikk og bruk av denne informasjonen til å veilede behandlingsvalg. Han er forankret i Universitetet i Oslos Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Doktorgradsstipendiat Anita Iyer er ansatt på prosjektet. Liv Augestad, PhD, deltar også på prosjektet.

Ragnhild A. Lothe

Professor dr.philos. Ragnhild A. Lothe, leder forskningsgruppen innen molekylær kreftgenetikk ved avdeling for genetikk ved Institutt for kreftforskning ved Radiumhospitalet. Lothes forskningsgruppe arbeider i hovedsak med tykktarmskreft og testikkelkreft. Forsker Torstein Tengs er ansatt på prosjektet.

Per Eystein Lønning

Professor Per Eystein Lønning er kreftlege og leder en forskningsgruppe ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Rakel Blaalid er postdoktorstipendiat finansiert av NCGC.

Leonardo A. Meza-Zepeda

Dr Leonardo A. Meza-Zepeda leder en forskningsgruppe for translasjonell kreftgenomikk, med fokus på sarkom og lungekreft. Han leder også kjernefasilieten for genomikk, som er ankeret i NCGC, der foreløpig det vesentligste av sekvenseringen foregår. Postdoktorstipendiat Chandu Cilamakuri og senior ingeniør Jinchang Sun er ansatt på prosjektet.

Ola Myklebost

Professor Ola Myklebost leder NCGC og hadde i dette prosjektet en forskningsgruppe ved OUS – Radiumhospitalet som spesialiserer seg på sarkomer, svulster i ben og støttevev. Postdoktorstipendiat Susanne Lorenz og doktorgradstipendiat Robert Hanes var ansatt på prosjektet, og postdoktorene Else Munthe og Eva Stratford var ansatt på relaterte prosjekter finansiert henholdsvis av Kreftforeningen og Helse Sør-Øst.

Myklebost er nå professor ved Universitetet i Bergen, og har bistillinger ved Haukeland og Radiumhospitalet.

Bioteknologirådet

Elisabeth Gråbøl-Undersrud er Seniorrådgiver i Bioteknologirådet, som er dyktige aktører i samfunnsdialogen.

Ole Morten Seternes

Professor Ole Morten Seternes ved Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Tromsø leder NCGCs arbeidspakke for preklinisk validering av nye behandlingsmetoder, der vi undersøker i cellekulturer og dyremodeller om de mutasjonene vi påviser i kreftsvulstene kan egne seg til målrettet behandling. Postdoktorstipendiat Espen Åberg er ansatt på prosjektet.

Jan Helge Solbakk

Professor Solbakk leder NCGCs satsing på etikk, forankret på Universitetet i Oslos Senter for medisinsk etikk. Doktorgradsstipendiat Isabelle Budin Ljøsne er ansatt på prosjektet.

Giske Ursin

Professor Giske Ursin er direktør for Kreftregisteret.

Anders Waage og Anders Sundan

Professorene Anders Waage og Anders Sundan leder et KG Jebsensenter for myelomforskning ved St Olavs universitetsykehus og NTNU. Forsker Eivind Coward og postdoktorstipendiat er lønnet av prosjektet.