Persontilpasset kreftbehandling

Prosjekter (topptekst)Last modified on 2018-01-14 19:42:50 GMT. 0 comments. Top.

Prosjektene til NCGC

En nasjonal plattform for forskning og innovasjon for persontilpasset kreftbehandling

 

Prosjektet skal etablere felles teknologi, metodologi og tolkningsrutiner for å benytte kreftsvulstenes mutasjonsprofil til å veilede en tilpasning av kreftbehandlingen til den enkelte pasient.

Malignt melanom

  Vårt første prosjekt var sekvenseringen av alle gener (eksomet) i 114 melanomer og normalprøver fra alle pasienter. Disse dataene er nå i ferd med å publiseres. Prosjektet er forankret ved Haukeland Universitetssykehus. Maligne melanomer responderer generelt...

Tarmkreft

  Vårt andre prosjekt var sekvensering av eksomet i 100 tarmkreftprøver og normalt vev for sammenligning. Disse dataene er nå under analyse. Prosjektet er forankret ved Oslo Universitetssykehus.

Multippelt myelom

  Myelomatose er sammen med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) den vanligste kreftsykdommen i blodet med 370 nye tilfeller årlig. Det finnes i dag ingen persontilpasset medikamentell behandling for diagnosen. Alle får i prinsippet de samme medikamentene til tross...

Lymfom

  Vi er nå i ferd med å bestemme sekvensen til alle gener i flere grupper av spesielle lymfomer, og resultatene vil analyseres fortløpende. Prosjektet er forankret ved Oslo Universitetssykehus. Leveutsiktene har bedret seg vesentlig de siste årene; 70 prosent er...

Leukemi

Eksomet til flere nøye utvalgte samlinger av leukemier har blitt sekvensert, og analysene pågår. Prosjektet er forankret ved Haukeland Universitetssykehus.

Sarkom

  Sarkomer, kreft i støtte- og bindevev, er en uvanlig kreftsykdom, men utgjør ca 10% av tilfellene hos barn og unge, der disse vevene vokser raskt. NoSarC, – Norwegian Sarcoma Consortium, starter nå et prosjekt der alle sarkommiljøene i landet skal prøve å...

Prostatakreft

A study of multiple pieces from each of of a number of prostate cancers is in progress,

Brystkreft

  En studie av metastatisk brystkreft er under arbeid. Det første prosjektet er gjennomført, men vi har valgt ut et tilleggssett med kreftprøver for å forbedre resultatene ytterligere. Analysen av disse er nå underveis.

Ovariekreft

Eggstokkreft er den mest dødelige gynekologisk kreftsykdommen. Symptomene på eggstokkreft kommer sent og er ofte lite spesifikke. Som følge av dette blir to tredjedeler av pasientene diagnostisert sent i sykdomsforløpet.

Bioinformatikk

  En viktig del av arbeidet dreier seg om å analysere DNA på en mest mulig effektiv og presis måte. Det er mange steg i analysen, og hver av disse må optimaliseres for å unngå feil. Feilene kan være både å miste mutasjoner som egentlig finnes, og å finne...

Teknologi

  – Avlesning av kreftgener   NCGCs genomikkplattform ledes av Leonardo A. Meza-Zepeda, som er ansvarlig for Kreftgenomikkfasiliteten ved OUS. I forskningsbygget på Radiumhospitalet og ved St. Olavs Hospital i Trondheim finner du kjernefasilitetene som...

Helseøkonomi

  Helseøkonomi handler om begrensede ressurser i helsevesenet, slik at man oppnår både rettferdig fordeling og mest mulig helse. Vår forskning knyttet til kreftgenomikk har som mål å svare på to viktige forskningsspørsmål: 1) Er individtilpasset kreftbehandling...

Etikk

  – Genetikk og etikk   Ny teknologi som gjør det mulig å sekvensere alle gener (eksomet) i en pasient skaper mange nye etiske, sosiale og juridiske utfordringer. Eksomet kan for eksempel avdekke informasjon om predisposisjon til alvorlig sykdom hos en...

Samfunnsdialog

  Bioteknologirådet (tidligere -nemnda) deltar både i samfunnsdialogen, som er en viktig del av prosjektet, og i de etiske forskningsprosjektene. Kreftforeningen deltar med pasientperspektivet. Sigrid Bratlie Thoresen (bildet) og kolleger vil bidra med...

Jus og lovverk

  De nye sekvenseringsteknologiene skaper samlinger av svært sensitive data, som i prinsippet ikke lar seg fullstendig avidentifisere. Opplysningene inneholder en mengde informasjon av betydning for individets helse som vi bare i dag kan tolke en liten del av. Vi...

Innovasjon & nettverk

  Oslo Cancer Cluster støtter aktivt NCGC, samarbeidet nært med flere medlemmer i startfasen av NCGC og er aktivt medvirkende i konsortiet og dens aktiviteter gjennom sine møteplasser og nettverk – både nasjonalt og internasjonalt. Persontilpasset...

Assosierte prosjekter

  NCGC har invitert de nasjonale kreftgruppene og andre fagmiljøer til samarbeid om videre bruk av vår plattform. Vi har nå samarbeid med grupper som fokuserer på lunge- og barnekreft, og diskusjoner med flere miljøer. Vi har også teknologisamarbeid med...