Prosjektene til NCGC

En nasjonal plattform for forskning og innovasjon for persontilpasset kreftbehandling A National Research and Innovation Platform for Personalized Cancer Medicine

Prosjektet skal etablere felles teknologi, metodologi og tolkningsrutiner for å benytte kreftsvulstenes mutasjonsprofil til å veilede en tilpasning av kreftbehandlingen til den enkelte pasient. The project will establish the required general technology, methodology and interpretation procedures, which will be commonly shared, for utilizing the mutation profile of the tumor to guide the adaptation of cancer treatment to the individual patient.

Ondartet føflekksvulst (melanom)Malignant neoplasm mole (melanoma)

Vårt første prosjekt var sekvenseringen av alle gener (eksomet) i 114 melanomer og normalprøver fra alle pasienter. Disse dataene er nå under analyse. Prosjektet er forankret ved Haukeland Universitetssykehus. Our first project was the sequencing of all genes (EKSOM) in 114 melanomas and normal samples from all patients. These data are now being analyzed. The project is performed at Haukeland University Hospital.

TarmkreftColorectal cancer

Vårt andre prosjekt var sekvensering av eksomet i 100 tarmkreftprøver og normalt vev for sammenligning. Disse dataene er nå under analyse. Prosjektet er forankret ved Oslo Universitetssykehus.The exomes of 100 pairs of normal/cancer patient samples have been sequenced, and are now being analyzed for mutations. This project is performed at Oslo University Hospital.

Multippelt myelomMultiple Myeloma

Myelomatose er sammen med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) den vanligste kreftsykdommen i blodet med 370 nye tilfeller årlig. Myelomatosis and chronic lymphatic leukaemia (CLL) are the most common cancers of the blood, with 370 annual new cases.

LymfomLymphoma

Vi er nå i ferd med å bestemme sekvensen til alle gener i flere grupper av spesielle lymfomer, og resultatene vil analyseres fortløpende. Prosjektet er forankret ved Oslo Universitetssykehus. We are about to determine the sequence of all genes in several subtypes of Lymphoma. The project is performed at Oslo University Hospital.

LeukemiLeukaemia

Det er under planlegging å sekvensere eksomet til flere nøye utvalgte samlinger av leukemier. Prosjektet er forankret ved Haukeland Universitetssykehus.We are currently planning the sequencing of the eksom of groups of specifically selected subtypes of leukaemia. The project is based at Haukeland University Hospital.

SarkomSarcoma

I NoSarC-prosjektet prøver vi å finne nye mekanismer i denne kreftformen som kan rammes av målrettet behandling som allerede finnes for andre krefttyper, samt å få bedre forståelse av sykdommen og genetiske faktorer som kan disponere. In collaboration with the clinical sarcoma groups in all Norwegian health regions, we are initiating a population-based investigation of tumor mutations in Norwegian patients with high-grade sarcoma, and the hope is to identify mutated genes which are currently subject to targeted therapies in other cancer types, thereby opening for the opportunity to utilise these treatments for sarcoma patients.

ProstatkreftProstate Cancer

En studie av nøye utvalgte prøver fra prostatakreft er under planlegging.Heterogeneity of genetic changes in multifocal prostate cancer

BrystkreftBreast cancer

En studie av metastatisk brystkreft er under planlegging. Denne teksten er ikke på norsk foreløpig, se engelsk versjon.A study of metastatic breast cancer is being planned.

OvariekreftOvarian Cancer

Eggstokkreft er den mest dødelige gynekologisk kreftsykdommen. Symptomene på eggstokkreft kommer sent og er ofte lite spesifikke. Som følge av dette blir to tredjedeler av pasientene diagnostisert sent i sykdomsforløpet.Ovarian Cancer is the most lethal gynecological cancer. The symptoms of ovarian cancer come late and are often non-specific. Consequently, approximately two-thirds of the patients are diagnosed with advanced stages (FIGO stage III or IV).

BioinformatikkBioinformatics

En viktig del av arbeidet dreier seg om å analysere DNA på en mest mulig effektiv og presis måte. Det er mange steg i analysen, og hver av disse må optimaliseres for å unngå feil. A crucial part of the work is to analyse the DNA code in the most efficient and precise way. Each step of the process requires optimisation to prevent errors in the readout.

TeknologiTechnology

En viktig del av arbeidet dreier seg om å analysere DNA på en mest mulig effektiv og presis måte. Det er mange steg i analysen, og hver av disse må optimaliseres for å unngå feil. A crucial part of the work is to analyse the DNA code in the most efficient and precise way. Each step of the process requires optimisation to prevent errors in the readout.

HelseøkonomiHealth economics

Helseøkonomi handler om begrensede ressurser i helsevesenet, slik at man oppnår både rettferdig fordeling og mest mulig helse. The goal is to achieve the best possible health care for all people of the society with the limited resources available to health care.

EtikkEthics

Arbeidspakken for etikk, jus, og samfunnsmessige aspekter (ELSA) ledes av professor Jan Helge Solbakk ved Samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Her er også Bioteknologirådet og Oslo Cancer Cluster involvert.The work-package for ethics, law and public aspects is led by professor Jan Helge Solbakk at the public health department at the University of Oslo. The Norwegian Biotechnology Advisory Board and the Oslo Cancer Cluster are also involved in this work-package.

SamfunnsdialogPublic dialogs

Bioteknologirådet (tidligere -nemnda) ved Seniorrådgiver Sigrid Bratlie Thoresen deltar både i samfunnsdialogen, som er en viktig del av prosjektet, og i de etiske forskningsprosjektene. Kreftforeningen deltar med pasientperspektivet.The Norwegian Biotechnology Advisory Board led by Director Sissel Rogne participates in the ethical research projects as well as the public discussions. The Cancer Society contributes wit the perspective of the patient.

JusLaw

Prosjektet «Legal Regulation of Information Processing Relating to Personalized Cancer Medicine» ledes av professor Jan Helge Solbakk. Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. The project «Legal Regulation of Information Processing Relating to Personalized Cancer Medicine» is led by Professor Jan Helge Solbakk. The project is a collaboration between The Centre for Medical Ethics at The Medical Faculty, University of Oslo and The Norwegian Research Center for Computers and Law at The Faculty of Law, University of Oslo.

InnovasjonsnettverkInnovative networks

Oslo Cancer Cluster støtter aktivt NCGC, samarbeidet nært med flere medlemmer i startfasen av NCGC og er aktivt medvirkende i konsortiet og dens aktiviteter gjennom sine møteplasser og nettverk - både nasjonalt og internasjonalt. The Oslo Cancer Cluster actively supports the Norwegian Cancer Genomics Consortium (NCGC), and has done so since the start. The Oslo Cancer Cluster Management Team in close collaboration with several members, was vital in supporting the birth of the NCGC and is actively promoting the consortium and its activities through its meeting places and networks - both national and international. Personalized Cancer Medicine is an area of great importance for the Oslo Cancer Cluster, and one of the major projects we work on. The area is of key importance for all member groups, from academic researchers, to clinicians, biotech and pharma companies developing novel cancer treatments in preclinical and clinical research. A personal approach to cancer care improves patient care, and tailored treatment based on individual diagnostics, can address existing and future challenges of our health care system.

Assosierte prosjekterAssociated projects

NCGC har invitert de nasjonale kreftgruppene og andre fagmiljøer til samarbeid om videre bruk av vår plattform.NCGC wants to collaborate with all the national cancer research groups and other relevant groups to ensure a future use of the platform once fully generated.

NCGC Intranett