Multippelt myelom

Multippelt myelom

Myelomatose er sammen med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) den vanligste kreftsykdommen i blodet med 370 nye tilfeller årlig.

Det finnes i dag ingen persontilpasset medikamentell behandling for diagnosen. Alle får i prinsippet de samme medikamentene til tross for at det er stor variasjon i forløpet av meylomatose som er en diagnose som blir oppfattet ikke som en, men som mange forskjellige sykdomer. Per i dag er det ikke funnet kritiske mekanismer eller biomarkører som kan danne grunnlag for individualisert behandling selv om noen kandidater er identifisert. Dette arbeidet er imidlertid i rivende utvikling. Prosjektet er forankret ved St Olavs Universitetssykehus.